Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Kurullar Toplantı Raporu

  18.01.2019   187 okunma   

Tarih: 6 Ocak 2019, Pazar
Yer: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası, Ankara

Katılımcılar 
Ali Bahadır, DİSK/Genel İş
Alp Usubütün, Patoloji Dernekleri Federasyonu
Azize Atlı, Psikiyatri Hemşireleri Derneği - Türk Hemşireler Derneği
Beyhan Çelik, Türk Hemşireler Derneği
Bülent Öztürk, TOTBİD
Emel Bayrak, ATO
Erdal Kart, Türk Eczacıları Birliği
Gülriz Erişgen, TTB Merkez Konseyi
Hakan Köse, İzmir Tabip Odası
Hasan Oğan, SÇS ÇG
Helin Aras,  Türk Dişhekimleri Birliği
Hüseyin Gürbüz, Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Neslihan Sevim, Türk Dişhekimleri Birliği
Nezaket Özgür, TMRT-DER
Nuri Seha Yüksel, BBSÇ Birlik Dayanışma Sendikası
Nursel Ç. Başaran, TİHUD
Özhan M. Uçkun, Türk Nöroşirürji Derneği
Özlem Kurt Azap, SÇS ÇG
S.Olgun Çavdar, Birlik Dayanışma Sendikası


Toplantı Notları / Kararları

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubunun bugüne dek yaptığı çalışmalara ait kısa bilgilendirme yapıldı.

Grubun yapacağı çalışmalar açısından grupta yer alan kurumların çalışmalara yönelik maddi katkı sağlamalarının önemli olduğu vurgulanarak, maddi katkı sağlamak isteyen kurumların yürütme kurulu ile temasa geçmesi gerektiği,

"Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi" Sempozyumunun 21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildiği ve kitap baskısının pdf formatında Şubat 2019 tarihinde yayınlanacağı,

17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen "Sağlıkta Mobbing - Mobbingte Sağlık" Sempozyumun da kitap baskısının pdf formatında Şubat 2019 tarihinde yayınlanacağı,

08 Aralık 2018 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)  toplantısında SÇS Alt Çalışma grubu içerisinde yer alarak katılım sağlandığı,

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ile birlikte 2019 yılı Mayıs ayında “Laboratuvar Çalışanlarının Sağlığı” başlıklı bir toplantı düzenlenmesi,

Çalışma Grubu içerisinde “Öğrenci Komisyonunun” kurulmasının, böylece farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesinin önemli olduğu ve bu yönde çalışma başlatılması,

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geldiği noktada "Şiddete Karşı Ne Yapmalı" başlığı altında tüm katılımcı kurumlarla birlikte bir toplantı yapılmasının gerekliliği,

Şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına şiddet sonrası süreçle ilgili olarak bilgilendirme yapmak, hukuksal ve sağlık konusunda olanaklar ölçüsünde gerekli desteği sağlamak amaçlı “Şiddete Karşı Destek Merkezi” kurulması yönünde çalışmalar yapılması, merkez kuruluşunda ve sürdürülmesinde yer alma konusunda kurumların ortak görüş oluşturması,

Çalışma Grubu yayınları arasında yer alan ve Eylül 2015 tarihinde üçüncü baskısı yapılan “Şiddetle Başa Çıkma” broşürünün en kısa sürede güncellenerek yayınlanmasının önemli olduğu,

Sağlık çalışanlarına yönelik mobbing konulu bir broşürün hazırlanarak tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılması,

Sağlık Bakanlığından CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yolu ile Beyaz Kod verilerinin istenmesi yönünde Türk Tabipleri Birliğinin yazı yazmasının sağlanması,


Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi

Kongre’nin 19 - 20 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılması,

Kongre Başkanlığının Türk Eczacıları Birliği tarafından yürütülmesi,

Kongre Sekretaryası ve Düzenleme Kurulu’nun, gelecek geri bildirimler çerçevesinde kısa süre içinde belirlenmesi.

Önerilen konu başlıkları;
* İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların sağlık çalışanlarına yönelik tüm etkilerinin değerlendirilmesi,

* I. Basamak sağlık hizmetinde (aile hekimliği) yer alan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve sorunlarının değerlendirilmesi,

* Şehir hastanelerinde fiziki koşullar da dahil olmak üzere çalışma yaşamı ve sağlık çalışanlarına olan etkilerinin değerlendirilmesi,

* Şiddetle başa çıkmaya ilişkin iletişim becerilerini geliştirmek üzere simülasyon da içeren bir oturum yapılması,
* Sağlık çalışanlarının gerek sistemin zorlaması gerekse de kendi isteği sonucu çok ya da uzun süre çalışmasının sağlık çalışanına ve hastalara olan olumsuz etkilerinin (tükenmişlik, intiharlar) değerlendirilmesi,

* HIV pozitif ve bu kapsamda değerlendirilen diğer hastalıkların, hastaların yaşadığı etiketlenme, dışlanma, sağlık hizmeti alamama gibi durumlara dikkat çekmek ve hastalıklardan korunurken sağlık hizmetinin uygulanmasında izlenmesi gereken yolun değerlendirilmesi,

* Sözel bildiri katılımlarının artırılması yönünde çaba gösterilmesi ve yine bu bölümde "Sağlıkta Mobbing - Mobbingte Sağlık" Sempozyumunun rapor olarak sunulması.