Hakkımızda


Merhaba,

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık hizmetlerindeki olumsuz gelişmeler sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına da doğrudan olumsuz yönde etkilemiş şiddet başta olmak üzere güvencesiz, taşerona bağlı, aşırı ve yoğun çalışma koşulları giderek çalışma hayatına hakim olmaya başlamıştır.

Bunların yanı sıra siyasi iktidar bilinçli olarak çeşitli vesilelerle halkla, sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirerek siyasi güç ve rant elde etmek istemiş bu konuda her türlü gücü sağlık çalışanlarına yönelik olarak kullanmıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Türk Tabipleri Birliği olarak 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Sağlık Hizmetinin Üretildiği Alanlarda İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Çalıştayı” gerçekleştirildi ve çalıştay sonucunda sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusunda bir dizi çalışma yapmak amaçlı olarak diğer sağlık örgütlerinin de katılacağı çalışma gurubu oluşturulmasına karar verildi.

Yapılan çağrı üzerine aşağıda isimleri bulunan kurumlarca “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu” oluşturuldu ve ilk toplantısını 16 Ocak 2011 tarihinde yaparak Türk Tabipleri Birliği sekreterliğinde çalışmalarına başladı.

 • Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
 • Petrol-İş
 • Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • Türk Dişhekimleri Birliği
 • Türk Ebeler Derneği
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Diyetisyenler Derneği

Süreç içerisinde Petrol-İş alan farklılığı nedeniyle, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türkiye Diyetisyenler Derneği ise yine kendi istekleri ile çalışma grubundan ayrılırken Anestezi Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği kurucu üye olarak çalışma gurubuna dahil olmuşlardır.

Gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde çalışma gurubu aşağıdaki isimleri bulunan kurumlarca da desteklenmektedir.

 • Adana Tabip Odası
 • Ankara Tabip Odası
 • Aydın Tabip Odası
 • Batman Tabip Odası
 • Bursa Tabip Odası
 • Çanakkale Tabip Odası
 • Denizli Tabip Odası
 • Eskişehir Tabip Odası
 • Gaziantep-Kilis Tabip Odası
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi
 • İstanbul Tabip Odası
 • İş Sağlığı Hemşireliği Derneği
 • İşyeri Hekimleri Derneği
 • Konya Tabip Odası
 • Manisa Tabip Odası
 • Pratisyen Hekimlik Derneği
 • Tekirdağ Tabip Odası
 • TTB - Genel Pratisyenlik Enstitüsü
 • TTB - Halk Sağlığı Kolu
 • TTB - İşçi Sağlığı Ve İş Yeri Hekimliği Kolu
 • TTB - Pratisyen Hekimlik Kolu
 • TTB - Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
 • TTB – Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu
 • Türk Biyokimya Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Ayrıca gerek kongreler, gerekse de diğer çalışmalar açısından aşağıda isimleri bulunan kişiler “Bilimsel Danışma Kurulu” olarak katkı sunmaktadırlar.

 • Alpaslan Türkkan / Uludağ Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Alpay Azap / Ankara Ünv. Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. ve Klinik Bakteriyoloji AD
 • Aslı Davas / Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Ayfer Tezel / Ankara Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı AD
 • Ayşe Beşer / Koç Ünv. Hemşirelik Fak.
 • Burhanettin Kaya / Gazi Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri AD
 • Can Atalay / Türk Cerrahi Derneği
 • Cavit Işık Yavuz / Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu
 • Cem Terzi / Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Genel Cerrahi AD
 • Çetin Atasoy / Ankara Tabip Odası
 • Esin Çeber / Ege Ünv. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
 • Feride Aksu Tanık / Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Hayriye Ünlü / Başkent Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü
 • Helin Aras Tek / Türk Dişhekimleri Birliği 
 • İbrahim Akkurt / İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı
 • Mehmet Zencir / Pamukkale Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Meltem Çiçeklioğlu / Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Meral Türk / Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Muzaffer Başak / Türk Radyoloji Derneği
 • Mintaze Kerem Günel / Hacettepe Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Fizik Ted. ve Rehabilitasyon Böl.
 • Murat Civaner / Uludağ Ünv. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD
 • Mustafa Sercan / Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Nuran Güler / Cumhuriyet Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü
 • Nadi Bakırcı / Acıbadem Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Nurettin Abacıoğlu / Gazi Ünv. Eczacılık Fak. Farmakoloji AD
 • Okan Akhan /  Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Radyoloji AD
 • Onur Hamzaoğlu / Kocaeli Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Oya Nuran Emiroğlu /  Hacettepe Ünv., Hemşirelik Fak., Halk Sağlığı AD
 • Önder Ergönül  / Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Özlem Özkan / Kocaeli Ünv. Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
 • Peri Meram Arbak / Düzce Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD
 • Raşit Tükel  / İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri AD
 • Reyhan Uçku / Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Selçuk Candansayar / Gazi Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri AD
 • Sema Burgaz / Gazi Ünv. Eczacılık Fak.
 • Sema Yılmaz / Selçuk Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü
 • Serdar Sütçü / Türk Diş Hekimleri Birliği
 • Şevkat Bahar Özvarış / Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Seyhan Hıdıroğlu / Marmara Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD
 • Zuhal Kunduracılar / Bülent Ecevit Ünv. Zonguldak Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl.

 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu kurulduğun günden itibaren üç ulusal kongre birçok çalıştay, sempozyum gerçekleştirmiş ve alana özgü birçok yayın çıkarmıştır. Ayrıca anestezi ve acil klinik çalışma ortamlarına ilişkin diğer kurumlarla birlikte çalışmalara öncülük etmiş ve bu çalışmaları rapor olarak yayınlamıştır.

Bunların yanı sıra “İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi” kurulmasında yer almış ve meclis ile birlikte her iki yılda bir İstanbul’da sempozyum düzenlemektedir.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GURUBU