Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat

  26.06.2015   3322 okunma   
Bu makalenin amacı, örgütlerde yaşanan mobbing ile örgüt yapısı arasındaki ilişkiyi belirlemek ve örgüt yapısını karakterize eden unsurlardan, hangisi ya da hangilerinin mobbing ile daha ilişkili olduğunu bulmaktır. Yani, bir örgütün yapısını ortaya koyan, amaç, işbölümü, görev dağılımı, merkezileşme, denetim alanı, biçim, yönetim katları, iletişim, denetim, etkinlik ve yetki sistemleri gibi her bir unsurun mobbing üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu makalede daha önceki  araştırmalar sonucunda Türkiye’ de en fazla mobbing şikayeti gelen hastane örgütleri veri olarak kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen Giresun ili özel hastanelerindeki işgörenlere, mobbingin hassas ve soyut bir konu olması nedeniyle daha uygun olan anket tekniği uygulanmıştır.

Devamını okumak için TIKLAYIN...