Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
201 Radyasyon Güvenlik Kılavuzu (Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri) Broşürler
202 Ambulans Kazalarını Önlemek İçin Ciddi Tedbirler Alınmalı - Prof. Dr. Ömer POYRAZ Makaleler
203 Acil Sağlık Çalışanlarının Hakları - Eryılmaz M., Yılmaz S. Makaleler
204 Acil Birim Çalışanlarına Hasta ve Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK Makaleler
205 Acil Servisteki Kritik Hasta Yakınlarının Gereksinimleri ve Karşılanma Durumu - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK Makaleler
206 Cep telefonları ve Baz İstasyonları; Merak Edilen Sorular ve Yanıtları Broşürler
207 Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi Makaleler
208 Edirne'de Ambulans Çalışanlarının Anksiyete, Depresyon ve İşe Bağlı Gerginlik Düzeyleri Makaleler
209 Çalışma Dünyası: Diş Laboratuvarı Teknisyenleri (Çeviri) Makaleler
210 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing Makaleler
211 Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü Üzerine Etkileri - Nilay Etiler Makaleler
212 Yönetimden- (totaliter)Yönetişime Yeni Sağlık Bakanlığı - Mehmet Zincir Kongre Sunumları
213 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İş Güvenliğinde Hukusal Mücadele Çalışma Grubu Raporu Kongre Sunumları
214 Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı Hizmetleri: Bazı Avrupa Ülkelerinden Örnekler - Andre Burgmeier Kongre Sunumları
215 Türkiye'de Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri - Meral Türk Kongre Sunumları
216 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Sağlık Durumunun Belirlenmesi ve İş Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi - Ercan Aydoğdu Kongre Sunumları
217 Türkiye'de Özel Sağlık Sektöründe İyonizan Radyasyon Emekçilerinin Çalışma Koşulları - Nezaket Özgür - Ayşen Yalçın Korkmaz Kongre Sunumları
218 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Kongre Sunumları
219 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Kimyasal Tehlike ve Risklerlerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
220 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Emekçilere Nasıl Yansıyacak? Kongre Sunumları
221 Kamu Hastane Birliği, Kamu Özel Ortaklığı Nedir? Neden, Kim(ler) İçin Tercih Ediliyor? - Kayıhan Pala Kongre Sunumları
222 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek? - Alpaslan Türkkan Kongre Sunumları
223 Vardiya Sistemi İle Çalışan Hemşirelerin Dikkat Düzeyleri - Ayfer Peker Kongre Sunumları
224 Hasta ve Özel Hastanelerin Sağlık Çalışanı Üzerindeki Etkileri - İbrahim Yeral Kongre Sunumları
225 Gaziantep İlinde Çalışan Sağlıkçıların Mobbinge Bakışı - Sevgi Karabaş - Rabia Sohbet Kongre Sunumları
226 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Fiziksel Tehlike ve Riskleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
227 Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Kamu Emekçilerinin Sendikal Örgütlenmesi;Sorunlar, Engeller... - Çetin Erdolu Kongre Sunumları
228 Örgütlenme: Engeller ve Çözüm Önerileri. Ebelik Yönü - Nazan Karahan Kongre Sunumları
229 Türkiye Özel Sağlık Sektöründe Ebelik Nasıl Uygulanıyor? Ebelerin Emeği - Aysun Ekşioğlu Kongre Sunumları
230 Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışan Kişilerin Karşılaşabilecekleri Mesleki Riskler - Gülcan Akar - Cengiz Tamtunalı Kongre Sunumları
231 Çanakkale İlinde Çalışan Kamu Sağlık Çalışanlarının Sağlık Reformlarının Etkileri Konusundaki Düşünceleri - SES Çanakkale Şubesi Kongre Sunumları
232 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Biyolojik Tehlike ve Risklerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
233 Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi - Ummuhan Yücel-Ayşe Yüksel Kongre Sunumları
234 Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ödeme: Niteliksel Bir Çalışma - Zeliha Öcek-Kevser Vatansever Kongre Sunumları
235 Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesi Sunumlar
236 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme - Neslihan Keser Özcan/Hülya Bilgin Makaleler
237 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi - Bilge Annagür Makaleler
238 Şiddetin Gölgesinde Hekimlik - Aydın Tabip Odası Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Broşürler
239 İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Serap ÖZEN ÇÖL Makaleler
240 Sağlık Çalışanlarında Obezite (Şişmanlık) ve Zayıflık Durumunun Belirlenmesi Araştırması Raporu Broşürler
241 Sağlıkçılara Karşı Şiddet - Dr. Osman Elbek Makaleler
242 Sağlık Alanında Şiddete Karşı Acil Taleplerimiz - TTB Makaleler
243 Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları - TTB Broşürler
244 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
245 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
246 Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Yataklı Birimlerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması - Burçin Danacı Tezler
247 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Hasta Bakımında Görev Alan Hemşire ve Personelde Bel Ağrısı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler - Selim Yüksel Tezler
248 Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İşgücü Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi - Tuğba Kahraman Tezler
249 Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planının İçeriği İle Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi - Serap Alp Tezler
250 Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi - Culya Üye Tezler