Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
101 Mobbing - Muzaffer Yakıcı, Gülda Tütüncüoğlu Sunumlar
102 Kurumlarda "Mobbing" Kavramının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi - Issen A. jehad Sunumlar
103 Mobbing (Bezdirici) - Erkan Çetintaş Sunumlar
104 Çalışma Yaşamında Psikososyal Faktörler-Dr.Tevfik Pınar Sunumlar
105 Mobbing - Doç. Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar
106 Mobbing: İşyerinde Psikolojik Şiddet - Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Sunumlar
107 Mobbing - Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi Sunumlar
108 İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Hukuksal Düzenlemeler - Av. Devrim Karakülah Sunumlar
109 Hemşirelik Uygulamalarında Tıbbi Hatalar ve Yargıya Yansıyan Olaylar - Av.Yeter Kılıç Sunumlar
110 Hemşirelik Mesleğinde Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumluluklar - Av.Nesrin Özkaya Sunumlar
111 Yoğun Bakımlarda Görevli Hemşire Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Motivasyonu Üzerine Etkisi - Sval ARABACI Tezler
112 Türkiye'de ki Sağlık Yönteminde Hemşirelik Mesleğinin Durumu ve Geleceğinin Analizi - Nevin GAVAZ Tezler
113 Sağlık Bakım Sistemi İçinde Sağlık Ekip Hizmetleri ve Hemşirenin Rolleri Üzerine Bir Çalışma - Serpil TEKİN Tezler
114 Hemşirelerin Kesici-Delici Alet Yaralanması ile Karşılaşma Durumları ve Karşılaşma Sonrası İzleidkleri Yöntemler - Zehra DİŞBUDAK Tezler
115 Hekim, Hemşire ve Sağlık Yöneticilerini Meslekleşme Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Özlem AYAZ Tezler
116 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi - Dr. Nilüfer KAHRAMAN Tezler
117 Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi - Seda DUMAN Tezler
118 Toplumun Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı - Dr. Emine SARCAN Tezler
119 Özel ve Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapılarının Karşılaştırılması - Sami DEMİR Tezler
120 Hemşirelerde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ile Atılganlık Düzeyi İlişkisi - Güldeniz AYHAN Tezler
121 Hekim-Hemşire Arasındaki Çatışma Nedenleri - Aysun MANİSALI Tezler
122 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları Konusundaki Bilgi Durumlarının ve İlaç Hatalarıyla İlgili Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi - Gülden KÜÇÜKAKÇA Tezler
123 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumları ile Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Saime Banu ÖNSÖZ Tezler
124 Sağlık Çalışanlarının Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri - Fatma CANLI Tezler
125 Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde İşe Yabancılaşma - Zühal YETİŞ Tezler
126 Hemşirelerde Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi - Hanım SEYREK Tezler
127 Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı ve Nedenlerinin İncelenmesi - Aysun ÜNAL Tezler
128 Cerrahi Klinklerde Çalışan Hemşirelerin Mizah Tarzları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması - Sevil GÜVEN Tezler
129 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Hekim ve Hemşirelerin Tutumları - Müesser ÖZCAN ŞENSES Tezler
130 Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisi - Seden AK SÜTLÜ Tezler
131 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi - Hanife SARIÇAM Tezler
132 Hekim ve Hemşirelerin İşbirliğine ilişkin Tutumları ve Birbirlerini Profesyonellik Açısından Değerlendirmeleri - Reyhan ÖZKARACA Tezler
133 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
134 Ameliyathane Kaynaklı Cerrahi Alan İnfeksiyonlarından Korunmada Ameliyat Hemşirelerinin Aldıkları Önlemler - Nurdan Pala Tezler
135 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
136 İşsiz Yaşam: İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri KİTAPLAR
137 KİTAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 2013 KİTAPLAR
138 Kitap: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir Bakış - G.Emre Gürcanlı KİTAPLAR
139 Kitap: İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk KİTAPLAR
140 İstanbul Üniversitesi’nin Sağlık Çalışanları Neden Grevde? - Dr. Coşkun Canıvar Makaleler
141 Hekimlerde Tükenmişliğin Nedeni Sağlık Politikaları - Halkın Doktorları Makaleler
142 Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu-1 Tezler
143 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 47. Sayı çıktı Broşürler
144 Hastanede İş Cinayetine Ramak Kala - Dr.Coşkun Canıvar Makaleler
145 TBMM'nin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
146 iş Cinayetleri Almanağı 2012 KİTAPLAR
147 TBMM Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Broşürler
148 TBMM Sporda Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
149 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 45.Sayısı Broşürler
150 Radyasyon Güvenliği- Doç. Dr. Sait ALBAYRAM Sunumlar