Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
101 Mobbing - Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar
102 Mobbing - Muzaffer Yakıcı, Gülda Tütüncüoğlu Sunumlar
103 Kurumlarda "Mobbing" Kavramının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi - Issen A. jehad Sunumlar
104 Mobbing (Bezdirici) - Erkan Çetintaş Sunumlar
105 Çalışma Yaşamında Psikososyal Faktörler-Dr.Tevfik Pınar Sunumlar
106 Mobbing - Doç. Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar
107 Mobbing: İşyerinde Psikolojik Şiddet - Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Sunumlar
108 Mobbing - Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi Sunumlar
109 İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Hukuksal Düzenlemeler - Av. Devrim Karakülah Sunumlar
110 Hemşirelik Uygulamalarında Tıbbi Hatalar ve Yargıya Yansıyan Olaylar - Av.Yeter Kılıç Sunumlar
111 Hemşirelik Mesleğinde Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumluluklar - Av.Nesrin Özkaya Sunumlar
112 Yoğun Bakımlarda Görevli Hemşire Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Motivasyonu Üzerine Etkisi - Sval ARABACI Tezler
113 Türkiye'de ki Sağlık Yönteminde Hemşirelik Mesleğinin Durumu ve Geleceğinin Analizi - Nevin GAVAZ Tezler
114 Sağlık Bakım Sistemi İçinde Sağlık Ekip Hizmetleri ve Hemşirenin Rolleri Üzerine Bir Çalışma - Serpil TEKİN Tezler
115 Hemşirelerin Kesici-Delici Alet Yaralanması ile Karşılaşma Durumları ve Karşılaşma Sonrası İzleidkleri Yöntemler - Zehra DİŞBUDAK Tezler
116 Hekim, Hemşire ve Sağlık Yöneticilerini Meslekleşme Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Özlem AYAZ Tezler
117 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi - Dr. Nilüfer KAHRAMAN Tezler
118 Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi - Seda DUMAN Tezler
119 Toplumun Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı - Dr. Emine SARCAN Tezler
120 Özel ve Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapılarının Karşılaştırılması - Sami DEMİR Tezler
121 Hemşirelerde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ile Atılganlık Düzeyi İlişkisi - Güldeniz AYHAN Tezler
122 Hekim-Hemşire Arasındaki Çatışma Nedenleri - Aysun MANİSALI Tezler
123 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları Konusundaki Bilgi Durumlarının ve İlaç Hatalarıyla İlgili Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi - Gülden KÜÇÜKAKÇA Tezler
124 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumları ile Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Saime Banu ÖNSÖZ Tezler
125 Sağlık Çalışanlarının Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri - Fatma CANLI Tezler
126 Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde İşe Yabancılaşma - Zühal YETİŞ Tezler
127 Hemşirelerde Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi - Hanım SEYREK Tezler
128 Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı ve Nedenlerinin İncelenmesi - Aysun ÜNAL Tezler
129 Cerrahi Klinklerde Çalışan Hemşirelerin Mizah Tarzları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması - Sevil GÜVEN Tezler
130 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Hekim ve Hemşirelerin Tutumları - Müesser ÖZCAN ŞENSES Tezler
131 Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisi - Seden AK SÜTLÜ Tezler
132 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi - Hanife SARIÇAM Tezler
133 Hekim ve Hemşirelerin İşbirliğine ilişkin Tutumları ve Birbirlerini Profesyonellik Açısından Değerlendirmeleri - Reyhan ÖZKARACA Tezler
134 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
135 Ameliyathane Kaynaklı Cerrahi Alan İnfeksiyonlarından Korunmada Ameliyat Hemşirelerinin Aldıkları Önlemler - Nurdan Pala Tezler
136 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
137 İşsiz Yaşam: İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri KİTAPLAR
138 KİTAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 2013 KİTAPLAR
139 Kitap: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir Bakış - G.Emre Gürcanlı KİTAPLAR
140 Kitap: İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk KİTAPLAR
141 İstanbul Üniversitesi’nin Sağlık Çalışanları Neden Grevde? - Dr. Coşkun Canıvar Makaleler
142 Hekimlerde Tükenmişliğin Nedeni Sağlık Politikaları - Halkın Doktorları Makaleler
143 Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu-1 Tezler
144 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 47. Sayı çıktı Broşürler
145 Hastanede İş Cinayetine Ramak Kala - Dr.Coşkun Canıvar Makaleler
146 TBMM'nin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
147 iş Cinayetleri Almanağı 2012 KİTAPLAR
148 TBMM Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Broşürler
149 TBMM Sporda Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
150 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 45.Sayısı Broşürler