Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
101 Mobbing - Doç. Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar
102 Mobbing: İşyerinde Psikolojik Şiddet - Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Sunumlar
103 Mobbing - Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi Sunumlar
104 İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Hukuksal Düzenlemeler - Av. Devrim Karakülah Sunumlar
105 Hemşirelik Uygulamalarında Tıbbi Hatalar ve Yargıya Yansıyan Olaylar - Av.Yeter Kılıç Sunumlar
106 Hemşirelik Mesleğinde Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumluluklar - Av.Nesrin Özkaya Sunumlar
107 Yoğun Bakımlarda Görevli Hemşire Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Motivasyonu Üzerine Etkisi - Sval ARABACI Tezler
108 Türkiye'de ki Sağlık Yönteminde Hemşirelik Mesleğinin Durumu ve Geleceğinin Analizi - Nevin GAVAZ Tezler
109 Sağlık Bakım Sistemi İçinde Sağlık Ekip Hizmetleri ve Hemşirenin Rolleri Üzerine Bir Çalışma - Serpil TEKİN Tezler
110 Hemşirelerin Kesici-Delici Alet Yaralanması ile Karşılaşma Durumları ve Karşılaşma Sonrası İzleidkleri Yöntemler - Zehra DİŞBUDAK Tezler
111 Hekim, Hemşire ve Sağlık Yöneticilerini Meslekleşme Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Özlem AYAZ Tezler
112 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi - Dr. Nilüfer KAHRAMAN Tezler
113 Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi - Seda DUMAN Tezler
114 Toplumun Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı - Dr. Emine SARCAN Tezler
115 Özel ve Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapılarının Karşılaştırılması - Sami DEMİR Tezler
116 Hemşirelerde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ile Atılganlık Düzeyi İlişkisi - Güldeniz AYHAN Tezler
117 Hekim-Hemşire Arasındaki Çatışma Nedenleri - Aysun MANİSALI Tezler
118 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları Konusundaki Bilgi Durumlarının ve İlaç Hatalarıyla İlgili Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi - Gülden KÜÇÜKAKÇA Tezler
119 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumları ile Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Saime Banu ÖNSÖZ Tezler
120 Sağlık Çalışanlarının Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri - Fatma CANLI Tezler
121 Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde İşe Yabancılaşma - Zühal YETİŞ Tezler
122 Hemşirelerde Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi - Hanım SEYREK Tezler
123 Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı ve Nedenlerinin İncelenmesi - Aysun ÜNAL Tezler
124 Cerrahi Klinklerde Çalışan Hemşirelerin Mizah Tarzları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması - Sevil GÜVEN Tezler
125 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Hekim ve Hemşirelerin Tutumları - Müesser ÖZCAN ŞENSES Tezler
126 Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisi - Seden AK SÜTLÜ Tezler
127 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi - Hanife SARIÇAM Tezler
128 Hekim ve Hemşirelerin İşbirliğine ilişkin Tutumları ve Birbirlerini Profesyonellik Açısından Değerlendirmeleri - Reyhan ÖZKARACA Tezler
129 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
130 Ameliyathane Kaynaklı Cerrahi Alan İnfeksiyonlarından Korunmada Ameliyat Hemşirelerinin Aldıkları Önlemler - Nurdan Pala Tezler
131 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
132 İşsiz Yaşam: İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri KİTAPLAR
133 KİTAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 2013 KİTAPLAR
134 Kitap: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir Bakış - G.Emre Gürcanlı KİTAPLAR
135 Kitap: İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk KİTAPLAR
136 İstanbul Üniversitesi’nin Sağlık Çalışanları Neden Grevde? - Dr. Coşkun Canıvar Makaleler
137 Hekimlerde Tükenmişliğin Nedeni Sağlık Politikaları - Halkın Doktorları Makaleler
138 Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu-1 Tezler
139 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 47. Sayı çıktı Broşürler
140 Hastanede İş Cinayetine Ramak Kala - Dr.Coşkun Canıvar Makaleler
141 TBMM'nin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
142 iş Cinayetleri Almanağı 2012 KİTAPLAR
143 TBMM Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Broşürler
144 TBMM Sporda Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
145 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 45.Sayısı Broşürler
146 Radyasyon Güvenliği- Doç. Dr. Sait ALBAYRAM Sunumlar
147 Bir Görüntüleme Merkezinde Uygulamaların Çalışan Güvenliği Açısında Değerlendirilmesi- Hem. Nurten ÇETİNKAYA Sunumlar
148 Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri Broşürler
149 Hastanelerde İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu-Prof.Dr.H.Hilmi Sabuncu Makaleler
150 Sosyal Güvenlik Kurumu dalga mı geçiyor – Ertuğrul Bilir Makaleler