Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
201 Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi Makaleler
202 Edirne'de Ambulans Çalışanlarının Anksiyete, Depresyon ve İşe Bağlı Gerginlik Düzeyleri Makaleler
203 Çalışma Dünyası: Diş Laboratuvarı Teknisyenleri (Çeviri) Makaleler
204 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing Makaleler
205 Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü Üzerine Etkileri - Nilay Etiler Makaleler
206 Yönetimden- (totaliter)Yönetişime Yeni Sağlık Bakanlığı - Mehmet Zincir Kongre Sunumları
207 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İş Güvenliğinde Hukusal Mücadele Çalışma Grubu Raporu Kongre Sunumları
208 Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı Hizmetleri: Bazı Avrupa Ülkelerinden Örnekler - Andre Burgmeier Kongre Sunumları
209 Türkiye'de Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri - Meral Türk Kongre Sunumları
210 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Sağlık Durumunun Belirlenmesi ve İş Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi - Ercan Aydoğdu Kongre Sunumları
211 Türkiye'de Özel Sağlık Sektöründe İyonizan Radyasyon Emekçilerinin Çalışma Koşulları - Nezaket Özgür - Ayşen Yalçın Korkmaz Kongre Sunumları
212 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Kongre Sunumları
213 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Kimyasal Tehlike ve Risklerlerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
214 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Emekçilere Nasıl Yansıyacak? Kongre Sunumları
215 Kamu Hastane Birliği, Kamu Özel Ortaklığı Nedir? Neden, Kim(ler) İçin Tercih Ediliyor? - Kayıhan Pala Kongre Sunumları
216 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek? - Alpaslan Türkkan Kongre Sunumları
217 Vardiya Sistemi İle Çalışan Hemşirelerin Dikkat Düzeyleri - Ayfer Peker Kongre Sunumları
218 Hasta ve Özel Hastanelerin Sağlık Çalışanı Üzerindeki Etkileri - İbrahim Yeral Kongre Sunumları
219 Gaziantep İlinde Çalışan Sağlıkçıların Mobbinge Bakışı - Sevgi Karabaş - Rabia Sohbet Kongre Sunumları
220 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Fiziksel Tehlike ve Riskleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
221 Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Kamu Emekçilerinin Sendikal Örgütlenmesi;Sorunlar, Engeller... - Çetin Erdolu Kongre Sunumları
222 Örgütlenme: Engeller ve Çözüm Önerileri. Ebelik Yönü - Nazan Karahan Kongre Sunumları
223 Türkiye Özel Sağlık Sektöründe Ebelik Nasıl Uygulanıyor? Ebelerin Emeği - Aysun Ekşioğlu Kongre Sunumları
224 Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışan Kişilerin Karşılaşabilecekleri Mesleki Riskler - Gülcan Akar - Cengiz Tamtunalı Kongre Sunumları
225 Çanakkale İlinde Çalışan Kamu Sağlık Çalışanlarının Sağlık Reformlarının Etkileri Konusundaki Düşünceleri - SES Çanakkale Şubesi Kongre Sunumları
226 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Biyolojik Tehlike ve Risklerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
227 Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi - Ummuhan Yücel-Ayşe Yüksel Kongre Sunumları
228 Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ödeme: Niteliksel Bir Çalışma - Zeliha Öcek-Kevser Vatansever Kongre Sunumları
229 Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesi Sunumlar
230 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme - Neslihan Keser Özcan/Hülya Bilgin Makaleler
231 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi - Bilge Annagür Makaleler
232 Şiddetin Gölgesinde Hekimlik - Aydın Tabip Odası Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Broşürler
233 İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Serap ÖZEN ÇÖL Makaleler
234 Sağlık Çalışanlarında Obezite (Şişmanlık) ve Zayıflık Durumunun Belirlenmesi Araştırması Raporu Broşürler
235 Sağlıkçılara Karşı Şiddet - Dr. Osman Elbek Makaleler
236 Sağlık Alanında Şiddete Karşı Acil Taleplerimiz - TTB Makaleler
237 Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları - TTB Broşürler
238 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
239 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
240 Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Yataklı Birimlerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması - Burçin Danacı Tezler
241 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Hasta Bakımında Görev Alan Hemşire ve Personelde Bel Ağrısı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler - Selim Yüksel Tezler
242 Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İşgücü Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi - Tuğba Kahraman Tezler
243 Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planının İçeriği İle Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi - Serap Alp Tezler
244 Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi - Culya Üye Tezler
245 Sağlık Çalışanlarında İş Stresi (Acil Servis Örneği) - Şerife Rahşan Koç Tezler
246 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi - Abide Aksungur Tezler
247 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
248 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Kurumda Çalıştıkları Süre Boyunca İş Kazası Geçirme Durumları Ve Son Kaza-Yaralanmaya Ait Özelliklerin Belirlenmesi - Arzu Gemalmaz Tezler
249 Ankara'da Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazası Sıklığı - Aysun Özarslan Tezler
250 Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi - Fikret Aksoy Tezler