Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
201 Cep telefonları ve Baz İstasyonları; Merak Edilen Sorular ve Yanıtları Broşürler
202 Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi Makaleler
203 Edirne'de Ambulans Çalışanlarının Anksiyete, Depresyon ve İşe Bağlı Gerginlik Düzeyleri Makaleler
204 Çalışma Dünyası: Diş Laboratuvarı Teknisyenleri (Çeviri) Makaleler
205 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing Makaleler
206 Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü Üzerine Etkileri - Nilay Etiler Makaleler
207 Yönetimden- (totaliter)Yönetişime Yeni Sağlık Bakanlığı - Mehmet Zincir Kongre Sunumları
208 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İş Güvenliğinde Hukusal Mücadele Çalışma Grubu Raporu Kongre Sunumları
209 Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı Hizmetleri: Bazı Avrupa Ülkelerinden Örnekler - Andre Burgmeier Kongre Sunumları
210 Türkiye'de Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri - Meral Türk Kongre Sunumları
211 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Sağlık Durumunun Belirlenmesi ve İş Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi - Ercan Aydoğdu Kongre Sunumları
212 Türkiye'de Özel Sağlık Sektöründe İyonizan Radyasyon Emekçilerinin Çalışma Koşulları - Nezaket Özgür - Ayşen Yalçın Korkmaz Kongre Sunumları
213 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Kongre Sunumları
214 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Kimyasal Tehlike ve Risklerlerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
215 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Emekçilere Nasıl Yansıyacak? Kongre Sunumları
216 Kamu Hastane Birliği, Kamu Özel Ortaklığı Nedir? Neden, Kim(ler) İçin Tercih Ediliyor? - Kayıhan Pala Kongre Sunumları
217 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek? - Alpaslan Türkkan Kongre Sunumları
218 Vardiya Sistemi İle Çalışan Hemşirelerin Dikkat Düzeyleri - Ayfer Peker Kongre Sunumları
219 Hasta ve Özel Hastanelerin Sağlık Çalışanı Üzerindeki Etkileri - İbrahim Yeral Kongre Sunumları
220 Gaziantep İlinde Çalışan Sağlıkçıların Mobbinge Bakışı - Sevgi Karabaş - Rabia Sohbet Kongre Sunumları
221 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Fiziksel Tehlike ve Riskleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
222 Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Kamu Emekçilerinin Sendikal Örgütlenmesi;Sorunlar, Engeller... - Çetin Erdolu Kongre Sunumları
223 Örgütlenme: Engeller ve Çözüm Önerileri. Ebelik Yönü - Nazan Karahan Kongre Sunumları
224 Türkiye Özel Sağlık Sektöründe Ebelik Nasıl Uygulanıyor? Ebelerin Emeği - Aysun Ekşioğlu Kongre Sunumları
225 Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışan Kişilerin Karşılaşabilecekleri Mesleki Riskler - Gülcan Akar - Cengiz Tamtunalı Kongre Sunumları
226 Çanakkale İlinde Çalışan Kamu Sağlık Çalışanlarının Sağlık Reformlarının Etkileri Konusundaki Düşünceleri - SES Çanakkale Şubesi Kongre Sunumları
227 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Biyolojik Tehlike ve Risklerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
228 Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi - Ummuhan Yücel-Ayşe Yüksel Kongre Sunumları
229 Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ödeme: Niteliksel Bir Çalışma - Zeliha Öcek-Kevser Vatansever Kongre Sunumları
230 Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesi Sunumlar
231 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme - Neslihan Keser Özcan/Hülya Bilgin Makaleler
232 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi - Bilge Annagür Makaleler
233 Şiddetin Gölgesinde Hekimlik - Aydın Tabip Odası Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Broşürler
234 İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Serap ÖZEN ÇÖL Makaleler
235 Sağlık Çalışanlarında Obezite (Şişmanlık) ve Zayıflık Durumunun Belirlenmesi Araştırması Raporu Broşürler
236 Sağlıkçılara Karşı Şiddet - Dr. Osman Elbek Makaleler
237 Sağlık Alanında Şiddete Karşı Acil Taleplerimiz - TTB Makaleler
238 Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları - TTB Broşürler
239 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
240 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
241 Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Yataklı Birimlerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması - Burçin Danacı Tezler
242 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Hasta Bakımında Görev Alan Hemşire ve Personelde Bel Ağrısı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler - Selim Yüksel Tezler
243 Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İşgücü Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi - Tuğba Kahraman Tezler
244 Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planının İçeriği İle Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi - Serap Alp Tezler
245 Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi - Culya Üye Tezler
246 Sağlık Çalışanlarında İş Stresi (Acil Servis Örneği) - Şerife Rahşan Koç Tezler
247 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi - Abide Aksungur Tezler
248 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
249 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Kurumda Çalıştıkları Süre Boyunca İş Kazası Geçirme Durumları Ve Son Kaza-Yaralanmaya Ait Özelliklerin Belirlenmesi - Arzu Gemalmaz Tezler
250 Ankara'da Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazası Sıklığı - Aysun Özarslan Tezler