Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
201 Edirne'de Ambulans Çalışanlarının Anksiyete, Depresyon ve İşe Bağlı Gerginlik Düzeyleri Makaleler
202 Çalışma Dünyası: Diş Laboratuvarı Teknisyenleri (Çeviri) Makaleler
203 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing Makaleler
204 Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü Üzerine Etkileri - Nilay Etiler Makaleler
205 Yönetimden- (totaliter)Yönetişime Yeni Sağlık Bakanlığı - Mehmet Zincir Kongre Sunumları
206 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İş Güvenliğinde Hukusal Mücadele Çalışma Grubu Raporu Kongre Sunumları
207 Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı Hizmetleri: Bazı Avrupa Ülkelerinden Örnekler - Andre Burgmeier Kongre Sunumları
208 Türkiye'de Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri - Meral Türk Kongre Sunumları
209 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Sağlık Durumunun Belirlenmesi ve İş Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi - Ercan Aydoğdu Kongre Sunumları
210 Türkiye'de Özel Sağlık Sektöründe İyonizan Radyasyon Emekçilerinin Çalışma Koşulları - Nezaket Özgür - Ayşen Yalçın Korkmaz Kongre Sunumları
211 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Kongre Sunumları
212 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Kimyasal Tehlike ve Risklerlerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
213 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Emekçilere Nasıl Yansıyacak? Kongre Sunumları
214 Kamu Hastane Birliği, Kamu Özel Ortaklığı Nedir? Neden, Kim(ler) İçin Tercih Ediliyor? - Kayıhan Pala Kongre Sunumları
215 Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek? - Alpaslan Türkkan Kongre Sunumları
216 Vardiya Sistemi İle Çalışan Hemşirelerin Dikkat Düzeyleri - Ayfer Peker Kongre Sunumları
217 Hasta ve Özel Hastanelerin Sağlık Çalışanı Üzerindeki Etkileri - İbrahim Yeral Kongre Sunumları
218 Gaziantep İlinde Çalışan Sağlıkçıların Mobbinge Bakışı - Sevgi Karabaş - Rabia Sohbet Kongre Sunumları
219 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Fiziksel Tehlike ve Riskleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
220 Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Kamu Emekçilerinin Sendikal Örgütlenmesi;Sorunlar, Engeller... - Çetin Erdolu Kongre Sunumları
221 Örgütlenme: Engeller ve Çözüm Önerileri. Ebelik Yönü - Nazan Karahan Kongre Sunumları
222 Türkiye Özel Sağlık Sektöründe Ebelik Nasıl Uygulanıyor? Ebelerin Emeği - Aysun Ekşioğlu Kongre Sunumları
223 Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışan Kişilerin Karşılaşabilecekleri Mesleki Riskler - Gülcan Akar - Cengiz Tamtunalı Kongre Sunumları
224 Çanakkale İlinde Çalışan Kamu Sağlık Çalışanlarının Sağlık Reformlarının Etkileri Konusundaki Düşünceleri - SES Çanakkale Şubesi Kongre Sunumları
225 Sağlık Çalışanlarının Çalışma Yaşamındaki Biyolojik Tehlike ve Risklerle Sonuçları ve Önlemleri - Çalışma Grubu Kongre Sunumları
226 Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi - Ummuhan Yücel-Ayşe Yüksel Kongre Sunumları
227 Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ödeme: Niteliksel Bir Çalışma - Zeliha Öcek-Kevser Vatansever Kongre Sunumları
228 Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesi Sunumlar
229 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme - Neslihan Keser Özcan/Hülya Bilgin Makaleler
230 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi - Bilge Annagür Makaleler
231 Şiddetin Gölgesinde Hekimlik - Aydın Tabip Odası Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Broşürler
232 İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Serap ÖZEN ÇÖL Makaleler
233 Sağlık Çalışanlarında Obezite (Şişmanlık) ve Zayıflık Durumunun Belirlenmesi Araştırması Raporu Broşürler
234 Sağlıkçılara Karşı Şiddet - Dr. Osman Elbek Makaleler
235 Sağlık Alanında Şiddete Karşı Acil Taleplerimiz - TTB Makaleler
236 Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları - TTB Broşürler
237 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
238 Sağlık Çalışanlarının Yıldırmaya Maruz Kalmalarında Hastane Etik İklimi İle Sosyo-Demografik Özelliklerinin Rolü: Bolu İli Hastanelerinde Bir Uygulama - Tuğba Dündar Tezler
239 Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Yataklı Birimlerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması - Burçin Danacı Tezler
240 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Hasta Bakımında Görev Alan Hemşire ve Personelde Bel Ağrısı Sıklığı ve Etkileyen Etmenler - Selim Yüksel Tezler
241 Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İşgücü Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi - Tuğba Kahraman Tezler
242 Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planının İçeriği İle Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi - Serap Alp Tezler
243 Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları İle Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi - Culya Üye Tezler
244 Sağlık Çalışanlarında İş Stresi (Acil Servis Örneği) - Şerife Rahşan Koç Tezler
245 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi - Abide Aksungur Tezler
246 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
247 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Kurumda Çalıştıkları Süre Boyunca İş Kazası Geçirme Durumları Ve Son Kaza-Yaralanmaya Ait Özelliklerin Belirlenmesi - Arzu Gemalmaz Tezler
248 Ankara'da Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazası Sıklığı - Aysun Özarslan Tezler
249 Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi - Fikret Aksoy Tezler
250 Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazaları Ve Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi - Ayşe Uçak Tezler