Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
251 İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma Olgusu Ve Konuya İlişkin Bir Araştırma - Fikrettin Turan Tezler
252 Özel Bir Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Rol Çatışması, Rol Belirsizliği Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi - Sema Yörükoğlu Tezler
253 Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin İncelenmesi - Gonca Ergun Tezler
254 Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi - İnci Kavlu Tezler
255 Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi`nde Örnek Bir Uygulama - Mehmet Soykenar Tezler
256 Hastanelerde Doktor, Hemşire Ve Ebelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama - Seyhan Korkmaz Tezler
257 Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Elektromanyetik Alan Haritası Çıkarılması Ve Elektromanyetik Alan Bulunan Yerlerde Çalışanların Sağlık Durumları - Mustafa Necmi İlhan Tezler
258 Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği - Tülin Tunç Tezler
259 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Tezler
260 İş Sağlığı Örgütlenmesi Ve İşyeri Hekimliği - Zeynep Şişli Tezler
261 Yoğun Bakım Ünitelerinde Ergonomik Faktörlerin İncelemesi - Arzu İlçe Tezler
262 Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Nevzat Devebakan Tezler
263 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi - Nuray Güneş Tezler
264 Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Kaliteli Yaşam Algısının Belirlenmesi - Aysun Perim Tezler
265 Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması - Özlem Sinat Tezler
266 Mardin İli Merkezindeki Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları Ve Depresif Duygu Durumlarının Bazı Sosyo Demogtafik Değişkenler Açısından İncelenmesi -Bedreddin Ertekin Tezler
267 Devlet Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler - Nurten Derin Tezler
268 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi - Emel Çavuş Tezler
269 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Tezler
270 Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi - Nevin Altıntaş Tezler
271 Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Sevda Efil Tezler
272 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde Çalışanların İş Doyum Düzeyleri - Serdal İnce Tezler
273 Elazığ İli Fırat Tıp Merkezi, Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi Ve Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi - Dilek Güneş Dağ Tezler
274 Başkent Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarının Mesleksel Risk Faktörleri ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Fatih Turhan Tezler
275 Üç Farklı Hastanenin Yöneticilerinin Ve Klinikte Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik Durumları - Demirbaş Ali Rıza Tezler
276 Hukuksal Boyutuyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği - Hakan Giritlioğlu Makaleler
277 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Makaleler
278 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği "Hekimin Hasta Olma Hakkı Var Mı?" - Doç. Dr. Arda Saygılı Makaleler
279 Türkiye'de Hemşirelerin Çalışma Koşulları - Türk Hemşireler Derneği Broşürler
280 Hekimlik Sorunları 2012 - TTB Broşürler
281 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
282 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi Makaleler
283 Sağlıkçının Sağlığı - Özel Sayı Broşürler
284 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 4 Broşürler
285 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 2 Broşürler
286 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli Makaleler
287 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İşgüvenliği Makaleler
288 Sağlık Çalışanlarının Sorunları Makaleler
289 Sağlık Emek Gücü Raporu 2008 Broşürler
290 Sağlık Çalışanları Sağlığı Bibliyografya Broşürler
291 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografya KİTAPLAR
292 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongre KİTAPLAR
293 Broşürler Broşürler
294 Hekimin Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Hastaya Sağlık Hizmeti Sunma Ödevi: Nereye Kadar? Makaleler
295 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi KİTAPLAR