Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
251 Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazaları Ve Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi - Ayşe Uçak Tezler
252 İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma Olgusu Ve Konuya İlişkin Bir Araştırma - Fikrettin Turan Tezler
253 Özel Bir Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Rol Çatışması, Rol Belirsizliği Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi - Sema Yörükoğlu Tezler
254 Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin İncelenmesi - Gonca Ergun Tezler
255 Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi - İnci Kavlu Tezler
256 Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi`nde Örnek Bir Uygulama - Mehmet Soykenar Tezler
257 Hastanelerde Doktor, Hemşire Ve Ebelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama - Seyhan Korkmaz Tezler
258 Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Elektromanyetik Alan Haritası Çıkarılması Ve Elektromanyetik Alan Bulunan Yerlerde Çalışanların Sağlık Durumları - Mustafa Necmi İlhan Tezler
259 Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği - Tülin Tunç Tezler
260 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Tezler
261 İş Sağlığı Örgütlenmesi Ve İşyeri Hekimliği - Zeynep Şişli Tezler
262 Yoğun Bakım Ünitelerinde Ergonomik Faktörlerin İncelemesi - Arzu İlçe Tezler
263 Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Nevzat Devebakan Tezler
264 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi - Nuray Güneş Tezler
265 Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Kaliteli Yaşam Algısının Belirlenmesi - Aysun Perim Tezler
266 Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması - Özlem Sinat Tezler
267 Mardin İli Merkezindeki Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları Ve Depresif Duygu Durumlarının Bazı Sosyo Demogtafik Değişkenler Açısından İncelenmesi -Bedreddin Ertekin Tezler
268 Devlet Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler - Nurten Derin Tezler
269 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi - Emel Çavuş Tezler
270 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Tezler
271 Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi - Nevin Altıntaş Tezler
272 Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Sevda Efil Tezler
273 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde Çalışanların İş Doyum Düzeyleri - Serdal İnce Tezler
274 Elazığ İli Fırat Tıp Merkezi, Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi Ve Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi - Dilek Güneş Dağ Tezler
275 Başkent Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarının Mesleksel Risk Faktörleri ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Fatih Turhan Tezler
276 Üç Farklı Hastanenin Yöneticilerinin Ve Klinikte Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik Durumları - Demirbaş Ali Rıza Tezler
277 Hukuksal Boyutuyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği - Hakan Giritlioğlu Makaleler
278 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Makaleler
279 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği "Hekimin Hasta Olma Hakkı Var Mı?" - Doç. Dr. Arda Saygılı Makaleler
280 Türkiye'de Hemşirelerin Çalışma Koşulları - Türk Hemşireler Derneği Broşürler
281 Hekimlik Sorunları 2012 - TTB Broşürler
282 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
283 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi Makaleler
284 Sağlıkçının Sağlığı - Özel Sayı Broşürler
285 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 4 Broşürler
286 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 2 Broşürler
287 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli Makaleler
288 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İşgüvenliği Makaleler
289 Sağlık Çalışanlarının Sorunları Makaleler
290 Sağlık Emek Gücü Raporu 2008 Broşürler
291 Sağlık Çalışanları Sağlığı Bibliyografya Broşürler
292 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografya KİTAPLAR
293 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongre KİTAPLAR
294 Broşürler Broşürler
295 Hekimin Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Hastaya Sağlık Hizmeti Sunma Ödevi: Nereye Kadar? Makaleler
296 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi KİTAPLAR