Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
251 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi - Abide Aksungur Tezler
252 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
253 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Kurumda Çalıştıkları Süre Boyunca İş Kazası Geçirme Durumları Ve Son Kaza-Yaralanmaya Ait Özelliklerin Belirlenmesi - Arzu Gemalmaz Tezler
254 Ankara'da Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazası Sıklığı - Aysun Özarslan Tezler
255 Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi - Fikret Aksoy Tezler
256 Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazaları Ve Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi - Ayşe Uçak Tezler
257 İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma Olgusu Ve Konuya İlişkin Bir Araştırma - Fikrettin Turan Tezler
258 Özel Bir Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Rol Çatışması, Rol Belirsizliği Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi - Sema Yörükoğlu Tezler
259 Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin İncelenmesi - Gonca Ergun Tezler
260 Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi - İnci Kavlu Tezler
261 Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi`nde Örnek Bir Uygulama - Mehmet Soykenar Tezler
262 Hastanelerde Doktor, Hemşire Ve Ebelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama - Seyhan Korkmaz Tezler
263 Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Elektromanyetik Alan Haritası Çıkarılması Ve Elektromanyetik Alan Bulunan Yerlerde Çalışanların Sağlık Durumları - Mustafa Necmi İlhan Tezler
264 Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği - Tülin Tunç Tezler
265 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Tezler
266 İş Sağlığı Örgütlenmesi Ve İşyeri Hekimliği - Zeynep Şişli Tezler
267 Yoğun Bakım Ünitelerinde Ergonomik Faktörlerin İncelemesi - Arzu İlçe Tezler
268 Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Nevzat Devebakan Tezler
269 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi - Nuray Güneş Tezler
270 Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Kaliteli Yaşam Algısının Belirlenmesi - Aysun Perim Tezler
271 Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması - Özlem Sinat Tezler
272 Mardin İli Merkezindeki Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları Ve Depresif Duygu Durumlarının Bazı Sosyo Demogtafik Değişkenler Açısından İncelenmesi -Bedreddin Ertekin Tezler
273 Devlet Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler - Nurten Derin Tezler
274 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi - Emel Çavuş Tezler
275 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Tezler
276 Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi - Nevin Altıntaş Tezler
277 Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Sevda Efil Tezler
278 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde Çalışanların İş Doyum Düzeyleri - Serdal İnce Tezler
279 Elazığ İli Fırat Tıp Merkezi, Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi Ve Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi - Dilek Güneş Dağ Tezler
280 Başkent Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarının Mesleksel Risk Faktörleri ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Fatih Turhan Tezler
281 Üç Farklı Hastanenin Yöneticilerinin Ve Klinikte Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik Durumları - Demirbaş Ali Rıza Tezler
282 Hukuksal Boyutuyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği - Hakan Giritlioğlu Makaleler
283 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Makaleler
284 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği "Hekimin Hasta Olma Hakkı Var Mı?" - Doç. Dr. Arda Saygılı Makaleler
285 Türkiye'de Hemşirelerin Çalışma Koşulları - Türk Hemşireler Derneği Broşürler
286 Hekimlik Sorunları 2012 - TTB Broşürler
287 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
288 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi Makaleler
289 Sağlıkçının Sağlığı - Özel Sayı Broşürler
290 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 4 Broşürler
291 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 2 Broşürler
292 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli Makaleler
293 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İşgüvenliği Makaleler
294 Sağlık Çalışanlarının Sorunları Makaleler
295 Sağlık Emek Gücü Raporu 2008 Broşürler
296 Sağlık Çalışanları Sağlığı Bibliyografya Broşürler
297 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografya KİTAPLAR
298 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongre KİTAPLAR
299 Broşürler Broşürler
300 Hekimin Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Hastaya Sağlık Hizmeti Sunma Ödevi: Nereye Kadar? Makaleler